За неуспехот да се запише на Филмската академија во Белград

Краток запис од Дневниците (бр. 1, 50-51 стр.) за причините околу неуспехот на Сидо да се запише на Филмската академија во Белград.

Back to Top